Esplunda Grisen AB har 640 suggor i smågrisproduktion. Grisning sker varannan vecka. Vår smågrisproduktion är belägen strax norr om Västerås. Här föder vi upp smågrisar från födsel till 30 kg. När grisarna väger 30 kg är de 11 veckor.

Hälften av grisarna säljer vi till vår egen slaktgrisproduktion på Skälby Grisen AB och den andra hälften säljer vi till HK Scan Agri. Målet för Esplunda Grisen AB är att föda upp smågrisar på ett effektivt och rationellt sätt. Grisarna ska vara friska och födas upp i en miljö som är bra både för djur och människa.

På Esplunda Grisen AB är vi ett team med totalt fem kollegor med specialistkompetens på och intresse för grisar. Teamet är en del av Esplunda Lantbruk, vilket ger en arbetsplats med 15 kollegor totalt. För oss är det viktigt att det ska vara lätt att göra rätt och att vi är starka tillsammans. Vi arbetar därför med metoder från Lean Lantbruk och samarbetar med veterinärer från Lundens Djurhälsa AB.

Esplunda Grisen har investerat i moderna grisningsstallar för bättre välfärd och miljö för djuren samt förbättrad arbetsmiljö för djurskötarna.

Läs rapporter i de studier vi gjort. Rapport 1  Rapport 2

eu

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

SUGGANS GRISNINGSCYKEL
Alla suggor avvänjs från sina kultingar vid samma tidpunkt. Idag har våra grupper 58 suggor i varje grupp. Suggorna flyttas till en betäckningsavdelning och hålls där i grupp i boxar med halm. Fem dagar efter avvänjningen är alla suggorna brunstiga samtidigt och vi inseminerar suggorna med köpta semindoser från Svenska Köttföretagen.

Fyra veckor efter insemination kontrolleras om suggorna är dräktiga med ultraljud. De dräktiga suggorna flyttar till lösdrifter avsedda för grupphållna dräktiga suggor. Alla våra avvanda och dräktiga suggor inhyses i grupp i lösdriftsboxar med halm.

115 dagar efter insemination är det dags för grisning. Tre dagar före beräknad grisning flyttas suggorna från lösdriften in till vårt BB-stall. Där får varje sugga en egen box att grisa i. Vi använder mycket av vår tid till djuromsorg, att passa grisningar och sköta om grisande suggor och nyfödda kultingar.

Suggorna ger di i fem veckor innan de avvänjs igen från sin kull med kultingar. Suggorna flyttar till vår betäckningsavdelning och kultingarna, som nu väger 10 kg i snitt, flyttas till en särskild avdelning för växande nyavvanda smågrisar.

VÄXANDE GRISAR
Efter avvänjningen från suggan ska kultingen som nu blivit smågris börja använda foder som näringskälla istället för suggmjölk. Under ditiden har smågrisarna därför fått vänja sig vid att äta foder. De två första veckorna efter avvänjningen är smågrisarna känsliga och vi ger dem vår allra bästa omsorg för att göra omställningen från att vara hos suggan till att vara i grupp så bra som möjligt.

När avvänjningsperioden är över efter två veckor byter vi foder till grisarna och nu börjar tillväxtperioden. I ytterligare fyra veckor har vi grisarna kvar hos oss på Esplunda Grisen AB tills de väger 30 kg. Då säljer vi hälften av smågrisarna till vårt eget företag för slaktgrisproduktion, Skälby Grisen AB. De grisar vi inte föder upp själva köps av vårt slakteri HK Scan Agri.

skalbygrisen-esplunda
Esplunda_2017_9
Esplunda_2017_11
Esplunda_2017_7